वार्ड न ७

बबई गाउँपालिकाको वडा हरुको बर्गिकरण

Submitted on: Thu, 09/27/2018 - 11:58

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेषसंरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३/०९/२२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको मिति २०७३/१०/२२ को निर्णय अनुसार माननीय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७३÷११÷२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले मिति २०७३/११/२२ मा साविकका पञ्चकुले र पुरन्धारा गा.वि.स. गाभेर जम्मा ७ वडाहरु कायम गरि बबई गाउँपालिका स्थापना गरिएको हो । गाउँपालिकाको वडागत संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ ।
तालिका : बबई गाउँपालिकाको वडा विभाजन
वडा नं.     समावेश भएका साविकका गा.वि.स.रन.पा.          साविकको वडा नं.
१                        पुरन्धारा                                                           ९
२                        पुरन्धारा                                                         ६, ७
३                        पुरन्धारा                                                          ४, ५
४                        पुरन्धारा                                                          १, ३
५                        पुरन्धारा                                                          २, ८
६                        पन्चकुले                                                          १–४
७                        पन्चकुले                                                          ५–९
 

यस बबई गाउँपालिकामा जम्मा ७ वडा पर्दछन् । यी वडाहरुमा तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वडा नं ५ रहेको छ जसमा जम्मा जनसंख्या ४,९९२ (पुरुष २२६४ जना र महिला २,७२८ जना) रहेको छ । यस वडाको औसत परिवार आकार ४.६५ र घरधुरी संख्या ५९४५ रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या वडा नं. ३ मा रहेको छ जसको जनसंख्या २,८४६ (पुरुष १२३३ जना र महिला १६१३ जना) रहेको छ भने घरधुरी संख्या ६२८ र औसत परिवार संख्या ४.५३ रहेको छ । 

Population: 
3874
Ward Contact Number: 
9857825657