FAQs Complain Problems

निर्माण व्यवसायी (घ वर्ग)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगे लगत्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन २. ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि ३. बहाल कर सम्झौताको प्रतिलिपि ४. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी ५. वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र ६. पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ७. अन्य विवरणहरु कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार