FAQs Complain Problems

बबई गाउँपालिकाको बस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि गाउँ/नगर वस्तुस्थिति विवरण तयारी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८को अनुसुचि–९ बमोजिम स्वयंसेवी गणकको सेवा करारमा पदपुर्ति सम्वन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: