FAQs Complain Problems

समाचार

तिते लेख

Read More

बबई नदी

Read More

बबई गाउँपालिका भवन

Read More

नागरिक वडापत्र

नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस

  • आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • वडा अध्यक्षको सिफारिस
  • अंगीकृत नागरिकताको लागि नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

 

नागरिकताको प्रतिलिपि

  •  पहिले लिएको नागरिकताको प्रतिलिपि र वडा अध्यक्षको सिफारिस

 

नाम संशोधन

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिद्यालय निरीक्षक
लेखा अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

जानकारी