नागरिक वडापत्र

नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस

  • आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • वडा अध्यक्षको सिफारिस
  • अंगीकृत नागरिकताको लागि नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

 

नागरिकताको प्रतिलिपि

  •  पहिले लिएको नागरिकताको प्रतिलिपि र वडा अध्यक्षको सिफारिस

 

नाम संशोधन

Pages